กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 พ.ค. 2562
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 เม.ย. 2562
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1