ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานการประชมุสภา อบต.บางสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
05 ส.ค. 2562
72 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
26 มิ.ย. 2562
73 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
18 มิ.ย. 2562
74 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
01 พ.ค. 2562
75 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
224
01 พ.ค. 2562
76 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 เม.ย. 2562
77 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสักการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
13 มี.ค. 2562
78 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสัก การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
13 มี.ค. 2562
79 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสัก การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
13 มี.ค. 2562
80 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25