ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางสัก เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
07 ก.พ. 2565
12 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 ม.ค. 2565
13 หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
68
06 ม.ค. 2565
14 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 ม.ค. 2565
15 ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 พ.ย. 2564
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสักประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 (เกิดก่อน 2กันยายน 2506) ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม2504- พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 ต.ค. 2564
17 แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
137
18 ต.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมุลการแจ้งรายละเเอียดเกี่ยวกับการหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
08 ต.ค. 2564
19 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
154
07 ต.ค. 2564
20 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง ผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25